ارتباط با ما

شرکت هدیش پارس


آدرس

تهران، میدان اختیاریه، خیابان دوقوز،
کوچه پوریا ، پلاک ۱۹،واحد۳

شماره همراه: ۹۸۹۱۰۲۱۱۲۵۱۱+
شماره دفتر: ۹۸۲۱۲۲۵۹۵۳۵۵+
شماره فکس: ۹۸۲۱۸۹۷۷۴۴۴۰+
ایمیل:info@hadishpars.com