شركت مهندسي و مرمت کاخ هديش پارس با همکاری کارشناسان مجرب در حوزه های مختلف خصوصاً مرمت و احياي بناهاي تاريخي در سال ۱۳۹۴ خورشيدي به شماره ثبت ۴۸۵۱۶۱ تأسیس شد

اين شركت از متخصصان مختلف در حوزه های سازه، معماري، تأسیسات مکانيکي و برقي، محیط زیست، مرمت، معماري داخلي، طراحي منظر، گردشگري و امثال آن بهره م یبرد. به رغم قدمت کم اين شرکت و با توجه به سوابق مديران آن، طي اين سال های اندک شمار زيادي پروژه مرمت و حفاظت از ابنيه تاريخي توسط اين شرکت به سرانجام رسيده است
همچنين، در سال ۱۳۹۶ اين شرکت موفق به دريافت گواهينامه ايمني و بهداش تکار براي کارفرمايان و صاحبان کار از مرکز تحقيقات و تعليمات حفاظت فني و بهداش تکار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي شده است. مديران اين شرکت، پيش از پيوستن به آن سوابقي طولاني در زمینه های معماري، عمران، سازه، مرمت، مکانيک داشت هاند و علاوه بر تدريس در دانشگاه، تألیفاتی نيز در زمین ههای تخصصي داشته اند


متخصصان مجرب


گواهینامه های معتبر


سوابقي طولاني

در زمینه های معماري، عمران، سازه، مرمت، مکانيک


تجربه

هدیش پارس