تهیه طرح مرمت و احیای بازار تاریخی نطنز و پیرامون آن