تهیه نقشه های وضع موجود و طرح احیای خانه سابق پروین اعتصامی در تهران (بلوک غربی)