مرمت ساختمان جردن از مجموعه ساختمانهای تاریخی دبیرستان ماندگار البرز