مطالعات سازه ای، مرمت و مقاو مسازی منار مجموعه تاریخی بایزید بسطامی