آخرین خبر ها

آخرین اخبار مرمت، بازسازی و ...

فاز اول مرمت ساختمان سابق سفارت مصر (خانه صانعی)

نوآوری فناوری و محصول توسط بایرون فردا در شش قاره سبزتر است

مرمت چهار گنبد کاروانسرای سنگی امام

نوآوری فناوری و محصول توسط بایرون فردا در شش قاره سبزتر است

مرمت ساختمان جردن دبیرستان ماندگار البرز

نوآوری فناوری و محصول توسط بایرون فردا در شش قاره سبزتر است

مرمت فاز اول و دوم کاخ مظفری اوشان

نوآوری فناوری و محصول توسط بایرون فردا در شش قاره سبزتر است

مستند نگاری و طرح مرمت کاشیکاری گنبد رک برج آزادی

نوآوری فناوری و محصول توسط بایرون فردا در شش قاره سبزتر است

تهیه طرح مرمت و احیای خانه مقدس زاده ساوه

نوآوری فناوری و محصول توسط بایرون فردا در شش قاره سبزتر است

تهیه نقشه های وضع موجود و طرح احیای خانه سابق پروین اعتصامی

نوآوری فناوری و محصول توسط بایرون فردا در شش قاره سبزتر است