حمام دزاشیب ی‏‏کی از حمام های بسیار قدیمی، حمام تاریخی دزاشیب )گرمابه بوعلی( است. تاریخ ساخت این بنا به دوره صفویه یعنی دوره رونق ساخت حمام ها باز م یگردد. سبک معماری و شیوه ساخت بنا هم مؤید این مطلب است. به دلیل قدمت زیادی که این گرمابه دارد نام بانی و مالک اولیه آن ب هدرستی مشخص نیست. به احتمال زیاد این حمام به دست یکی از بزرگان و اشراف ساکن این محله احداث شده است. گرمابه تاریخی دزاشیب در خیابان رضا کبیری )دزاشیب(، خیابان کریمی، نبش جنوبی کوچه علوی واقع شده است . حمام های سنتی علاوه بر نقش اصلی شان در بهداشت و پاکیزگی، محل انجام آیین ها، سنت ها و رسومات زیادی نیز بوده اند

هلدینگ دارکو

تاریخ اجرا 1395 - 1396

اعضای شرکت