تهیه نقشه های وضع موجود و طرح احیای خانه سابق پروین اعتصامی در تهران (بلوک غربی)

تاریخ اجرا 1398
کارفرما بخش خصوصی

خانه تاریخی پروین اعتصامی که طبق آمارهای محلی قدرتی بیش از هشتاد سال دارد و در همسایگی مسجد قدیمی عبدالنبی نوری قرار دارد. این بنا به لحاظ تاریخی- فرهنگی حائز اهمیت می باشد و یادآور معماری اواخر دوره قاجاریه(معماری تلفیقی) است که در آن شاهد نفوذ معماری نئوکلاسیک غرب در معماری سنتی به جای مانده از عهد صفوی هستیم.این خانه در طی زمان به سه بخش تقسیم شده که بخش شرقی آن در اختیار ایکوموس (شورای بین المللی ابنیه و محوطه های تاریخی)و بخش مرکزی  این بنا به شماره 14619 در تابستان 1384 در فهرست آثار ملی ثبت شده است. مستند نگاری و تهیه طرح احیای بخش غربی نیز در دستور کار این شرکت قرار گرفت و به سرانجام رسید.