طرح مرمت و احیا و نیز نظارت بر مرمت ساختمان. موسسه شهر نوبل

تاریخ اجرا خرداد 1401
کارفرما دکتر عبدالهی