مرمت ساختمان جردن دبیرستان ماندگار البرز

تاریخ اجرا 1399-1400
کارفرما اداره کل نوسازی مدارس تهران

در سال 1301 خورشیدی کالج آمریکایی ها یا کالج البرز در محل فعلی تاسیس شد و در سال 1319 به نام دبیرستان البرز تغییر نام داد.ساختمان جردن محل اقامت دکتر جردن بنیانگزار کالج و سپس دکتر مجتهدی مدیریت دبیرستان در دهه های اخیر بصورت متروکه به حال خود رها شد این ساختمان در دو طبقه زیر زیمن و همکف ساخته شده است و در سال 1399 تصمیم به مرمت و تبدیل آن به موزه گرفته شد.