مرمت چهار گنبد کاروانسرای سنگی امام

تاریخ اجرا 1399
کارفرما دفتر منطقه‌ای یونسکو در تهران

این کاروانسرا در شهر هشتگرد واقع شده است. طبق منابع تاریخی این کاروانسرا از آثار دوره صفویه است که در دوره‌های بعد، تغییراتی در آن ایجاد شد و آن را به ترکیبی بدیع از مهمان‌خانه و باغ بدل کردند.

این کاروانسرا چهار ایوانی و آجری می باشد.