مرمت کلیسای کاتولیکهای گورستان مسیحیان دولاب

تاریخ اجرا 1400
کارفرما سازمان بهشت زهرا(س)