نقاشی زیر گنبد های ابن بابویه

تاریخ اجرا 1400
کارفرما سازمان بهشت زهرا