بناهای تاریخی در مناطق زلزله‌خیز – قسمت دوم

زمین‌لرزه‌ها می‌توانند ویرانی و تخریب به همراه داشته باشند. به‌رغم افزایش روزافزون دانش بشر در مورد طبیعت و منشأ زلزله، کماکان امکان پیش‌بینی زمان دقیق و شدت وقوع زلزله برای ما میسر نیست. تنها چیزی که می‌توان پیش‌بینی کرد این واقعیت است که زلزله درنهایت رخ خواهد داد.

ادامه مطلب

بناهای تاریخی در مناطق زلزله‌خیز – قسمت اول

زمین‌لرزه‌ها می‌توانند ویرانی و تخریب به همراه داشته باشند. به‌رغم افزایش روزافزون دانش بشر در مورد طبیعت و منشأ زلزله، کماکان امکان پیش‌بینی زمان دقیق و شدت وقوع زلزله برای ما میسر نیست. تنها چیزی که می‌توان پیش‌بینی کرد این واقعیت است که زلزله درنهایت رخ خواهد داد.

ادامه مطلب

تاريخي‌گري و ادراك عمومي

قدرت افكار عمومي تحسين برانگيز است امّا در مسايل زيربنايي، قدرت نبايد بدون مسئوليت باشد. شايد اكنون در مرحله‌اي باشيم كه گروه‌هاي محلّي بايد به مالكان، شركت‌هاي توسعه و عمران، و طراحان براي “ساخت بنا هايي كه به نحو مشخصي متعلق به دوران ما هستند دست ياري دهند، اما اين كار بايد همراه با درك و احترام به تاريخ و بافت باشد”.

ادامه مطلب
  • 1
  • 2