حفاظت به قصد حفظ وحدت بافت شهرهای تاریخی

بافت شهرهاي تاريخي ما در عين حال كه در درون و در محتوا داراي كثرت بود، اما وحدت را در شكل حفظ مي كرد. در مقدمه گفته شد كه شهرهاي ما درگذشته در عين حال كه در درون و در محتوا داراي كثرت بود، اما شكلي منسجم داشت. مطالعات انجام شده در اين خصوص دو گرايش عمده داشته است:

ادامه مطلب
شیراز - حافظیه

سیر تحولات تاریخی و کالبدی شهر شیراز

بررسی تحولات تاریخی شهر نشان می‌دهد که منشأ شکل‌گیری شهر را باید در بازار و چهار محوری که آنها را قطع نموده و عناصر شهری پیرامون آن جستجو کرد. هر یک از این محورها مشخص کننده تحول کالبدی دوره ای از تاریخ شهر هستند.

ادامه مطلب