مالکان بنا یا سازندگانی که تجهیز، بازپیرایی و نوسازی یک ساختمان قدیمی را برتر از احداث بنایی جدید می‌دانند، چنانچه بفهمند پروژه‌های تجهیز، بازپیرایی و نوسازی هزینه‌ای بیش از 80 درصد احداث یک بنای جدید را در پی خواهد داشت، احتمالاً شگفت‌زده می‌شوند؛ این نسبت اغلب در حدود دوسوم است