تفكر مدرن‌؛  تاريخ‌ و ميراث‌

مسئله‌ مهم‌ در حفاظت‌ مدرن بحث‌ ارزش‌هاست‌ كه‌ به‌ نظر مي‌رسد اكنون‌ به‌ يك‌ محصول‌ تبديل‌ شده‌است‌، در واقع‌ با تصوراتي‌ كه‌ به‌ واسطه‌ پيشرفت‌ در زمينه‌ اقتصادي‌ بوجود آمده‌است‌، بحث‌ ارزش‌ يكي‌ از مطالب‌ اساسي‌ در نظريه‌ ”ماركس‌“ است‌. جنبش‌ حفاظت‌ كه‌ بر بازشناسي‌ و تنوع‌ فرهنگي‌ مبتني‌ بود، معيارهايي‌ براي‌ درك‌ ارزشها، مفاهيم‌ و بناهاي‌ يادبود تاريخي‌ و حتي‌ براي‌ تخريب‌ و نگهداري‌ ساختمانهاي‌ قديمي‌ بوجود آورد.

ادامه مطلب
tadao ando times building kyoto

جايگاه معماري مدرن در شهر: رهيافت‌هاي متفاوت به هسته‌ي تاريخي شهر

وجه مشخصه‌ي جنبش معماري مدرن، يك دوگانگي است كه بسته به منظر شهرها، از ديدگاه معماران و طراحان تقسيم بندي مي‌شود. هدف‌هاي معماري مدرن با هر آنچه كه در گذشته بود فرق دارد. شهر سنتي از يك فضاي قرون‌وسطايي متراكم كه مركزيت آن را كليسا‌ها و دوك‌نشين‌ها تشكيل‌مي‌دادند به مجموعه اي منظم تغيير شكل يافته بود تا مجموعه‌هاي وسيعي از بناهاي كلاسيك را نشان دهد كه تزيينات و حالات فرهنگي آنها، سمبل آزادي‌هاي جديدالتأسيس كليسا و حكومت بود. در دوره ‌ويكتُريايي بسياري از اين شهرها تبديل به “مكانِ مال اندوزي” شد و با مطالبات به‌گزينانه اربابانِ كارخانه‌دار آكنده گشت.

ادامه مطلب

تاريخي‌گري و ادراك عمومي

قدرت افكار عمومي تحسين برانگيز است امّا در مسايل زيربنايي، قدرت نبايد بدون مسئوليت باشد. شايد اكنون در مرحله‌اي باشيم كه گروه‌هاي محلّي بايد به مالكان، شركت‌هاي توسعه و عمران، و طراحان براي “ساخت بنا هايي كه به نحو مشخصي متعلق به دوران ما هستند دست ياري دهند، اما اين كار بايد همراه با درك و احترام به تاريخ و بافت باشد”.

ادامه مطلب
  • 1
  • 2