تفكر مدرن‌؛  تاريخ‌ و ميراث‌

مسئله‌ مهم‌ در حفاظت‌ مدرن بحث‌ ارزش‌هاست‌ كه‌ به‌ نظر مي‌رسد اكنون‌ به‌ يك‌ محصول‌ تبديل‌ شده‌است‌، در واقع‌ با تصوراتي‌ كه‌ به‌ واسطه‌ پيشرفت‌ در زمينه‌ اقتصادي‌ بوجود آمده‌است‌، بحث‌ ارزش‌ يكي‌ از مطالب‌ اساسي‌ در نظريه‌ ”ماركس‌“ است‌. جنبش‌ حفاظت‌ كه‌ بر بازشناسي‌ و تنوع‌ فرهنگي‌ مبتني‌ بود، معيارهايي‌ براي‌ درك‌ ارزشها، مفاهيم‌ و بناهاي‌ يادبود تاريخي‌ و حتي‌ براي‌ تخريب‌ و نگهداري‌ ساختمانهاي‌ قديمي‌ بوجود آورد.

ادامه مطلب

حفاظت به قصد حفظ وحدت بافت شهرهای تاریخی

بافت شهرهاي تاريخي ما در عين حال كه در درون و در محتوا داراي كثرت بود، اما وحدت را در شكل حفظ مي كرد. در مقدمه گفته شد كه شهرهاي ما درگذشته در عين حال كه در درون و در محتوا داراي كثرت بود، اما شكلي منسجم داشت. مطالعات انجام شده در اين خصوص دو گرايش عمده داشته است:

ادامه مطلب