براي‌ يافتن‌ نظريه‌هاي‌ جديد حفاظت‌، بهترين‌ راه‌، دست‌يابي‌ به‌ نوشته‌ها و اظهارنظر ’صاحب‌نظران‘ است‌ كه‌ به‌ نحوي‌ با اين‌ مسئله‌ برخوردداشته‌اند. اين‌ روش‌ از اين‌ جهت‌ مفيد خواهد بود كه‌ تاحدي‌، ديگر منابع‌ ’نظريه‌هاي‌ مرمت‌‘ همانند خودِ اثر مرمت‌ شده‌ ودستورالعمل‌هاي‌ ملّي‌ و بين‌المللي‌ حفاظت‌ را نيز تحت‌ پوشش‌ قرارمي‌دهد.