راهبردهاي آموزش و تعليم حفظ و نگهداري آثار، ‌مجموعه‌ها و مكانها در كميته بين‌المللي آموزشي (CIF) تهيه و در سال 1993 در كلمبو در ICOMOS تنظيم شد. هدف اين سند ارتقا سطح استانداردها و راهبردهاي آموزشي حفظ و نگهداري آثار، مجموعه ساختمان‌ها و مكانهاست. همچنين مهارتهايي را مطرح مي‌كند كه براي متخصصان حفظ ونگهداري، ‌ضروري هستند و راهبردهايي را براي برنامه‌هاي سازمان آموزش، خاطر نشان مي‌كند.