این مقاله به‌عنوان بررسی تجربه‌هاي حفاظت از بناها، محوطه‌ها و شهرهاي تاريخي جهان، به بررسی حفاظت و مرمت شهری در اوربینو ایتالیا می پردازد.