شیراز - حافظیه

سیر تحولات تاریخی و کالبدی شهر شیراز

بررسی تحولات تاریخی شهر نشان می‌دهد که منشأ شکل‌گیری شهر را باید در بازار و چهار محوری که آنها را قطع نموده و عناصر شهری پیرامون آن جستجو کرد. هر یک از این محورها مشخص کننده تحول کالبدی دوره ای از تاریخ شهر هستند.

ادامه مطلب

بررسی کالبدی و ساختاری سردر باغ ملی تهران

بنای سردر باغ ملی با مساحتی در حدود 130 متر مربع و با آمیزه‌ای از ﺳﺒﮏ معماری اﯾﺮاﻧﯽ- اروﭘﺎﯾﯽ به عنوان دروازه جنوبی میدان مشق طراحی شده و در دوره های مختلف با تغییر و تحولات نسبتاً زیادی مواجه شده است.

ادامه مطلب