می‌توان این‌گونه استدلال کرد که مبانی حفاظت از بناهای مربوط به جنبش مدرن الزاماً نباید تفاوت چندانی با مبانی مورداستفاده برای انواع بناهای قدیمی داشته باشد. از سوی دیگر می‌توان مفهوم حفاظت را در تقابل با اهداف آرمان‌گرایانه معماران اصلی این بناها دانست که برخی از آن‌ها معتقد به جایگزین نمودن بخش‌های فرسوده بنا با بخش‌های مناسب‌تر جدید و تخریب بخش‌های کهنه و قدیمی بودند.