نویسنده: ژراردو استیوز (Xerardo Estevez) مترجم: سعید محمودکلایه شکل‌گیری تاریخ تأسیس شهر کامپوستلا به قرون‌وسطی باز می‌گردد و منشأ شهر در حقیقت یک سکونتگاه ماقبل تاریخی بود که معدود دفعاتی به اشغال رومیان درآمده بود. با کشف بقایای منسوب به یعقوب رسول یا جیمز حواری که به