شیراز - حافظیه

سیر تحولات تاریخی و کالبدی شهر شیراز

بررسی تحولات تاریخی شهر نشان می‌دهد که منشأ شکل‌گیری شهر را باید در بازار و چهار محوری که آنها را قطع نموده و عناصر شهری پیرامون آن جستجو کرد. هر یک از این محورها مشخص کننده تحول کالبدی دوره ای از تاریخ شهر هستند.

ادامه مطلب