این مقاله توسط یکی از محصلین معماری در پاریس با نام عباس اژدری برای نشریه بلدیه به تاریخ 1313 خورشیدی ارسال شده است که در اینجا مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.