در این مقاله به‌منظور آشنایی نسبت مصالح و الگوهای مورداستفاده در تزئینات بنا تا حد امکان بررسی اجمالی نسبت به مصالح و همچنین الگوهای استفاده شده در آن‌ها صورت می‌گیرد