مسئله‌ مهم‌ در حفاظت‌ مدرن بحث‌ ارزش‌هاست‌ كه‌ به‌ نظر مي‌رسد اكنون‌ به‌ يك‌ محصول‌ تبديل‌ شده‌است‌، در واقع‌ با تصوراتي‌ كه‌ به‌ واسطه‌ پيشرفت‌ در زمينه‌ اقتصادي‌ بوجود آمده‌است‌، بحث‌ ارزش‌ يكي‌ از مطالب‌ اساسي‌ در نظريه‌ ”ماركس‌“ است‌. جنبش‌ حفاظت‌ كه‌ بر بازشناسي‌ و تنوع‌ فرهنگي‌ مبتني‌ بود، معيارهايي‌ براي‌ درك‌ ارزشها، مفاهيم‌ و بناهاي‌ يادبود تاريخي‌ و حتي‌ براي‌ تخريب‌ و نگهداري‌ ساختمانهاي‌ قديمي‌ بوجود آورد.