اصلاح شهرهای ایران

این مقاله توسط یکی از محصلین معماری در پاریس با نام عباس اژدری برای نشریه بلدیه به تاریخ 1313 خورشیدی ارسال شده است که در اینجا مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

ادامه مطلب