حفاظت به قصد حفظ وحدت بافت شهرهای تاریخی

بافت شهرهاي تاريخي ما در عين حال كه در درون و در محتوا داراي كثرت بود، اما وحدت را در شكل حفظ مي كرد. در مقدمه گفته شد كه شهرهاي ما درگذشته در عين حال كه در درون و در محتوا داراي كثرت بود، اما شكلي منسجم داشت. مطالعات انجام شده در اين خصوص دو گرايش عمده داشته است:

ادامه مطلب

نظريه‌هاي حفاظت  از بافت‌هاي تاريخي شهري

دگرگوني در ساختار شهري ناشي از تحولات متعدد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي حفاظت از بافتهاي شهري گذشته را با دشواري مواجه ساخته است. عليرغم تمايل مردم و مسئولين به حفاظت و مرمت مكانهاي شهري تاريخي وتأمين نيازمنديهاي عمومي مردم در محلات قديمي همچنان براي حفظ حيات آنها با مشكلات عديده اي روبرو هستيم.

ادامه مطلب