مستندسازی و مستندنگاری

واژه‌نامه تخصصی مستندسازی و مستندنگاری آثار، بناها و محوطه‌های تاریخی (قسمت سوم و پایانی)

آثار تاریخی موجودیت‌هایی ارزشمند، تکرارناپذیر، و آسیب‌پذیر هستند که سرنوشت آینده آنها در دست نسل حاضر است. از آنجاکه تصمیم‌گیری درباره زندگی آثار تاریخی، از بنا و محوطه گرفته تا محله وشهر تاریخی، مورد توجه گروه‌های ذی‌نفوذ و ذی‌نفع بسیاری است، پیش از هرگونه دخالت در موجودیت بنا، لازم است تبادل نظر کافی میان متخصصان، مسئولان، و مردم انجام شود. این گفتگوهای سرنوشت‌ساز مستلزم بیشترین دقت و اشتراک در به‌کارگیری معانی و تعبیرهاست.

ادامه مطلب

واژه‌نامه تخصصی مستندسازی و مستندنگاری آثار، بناها و محوطه‌های تاریخی (قسمت دوم)

آثار تاریخی موجودیت‌هایی ارزشمند، تکرارناپذیر، و آسیب‌پذیر هستند که سرنوشت آینده آنها در دست نسل حاضر است. از آنجاکه تصمیم‌گیری درباره زندگی آثار تاریخی، از بنا و محوطه گرفته تا محله وشهر تاریخی، مورد توجه گروه‌های ذی‌نفوذ و ذی‌نفع بسیاری است، پیش از هرگونه دخالت در موجودیت بنا، لازم است تبادل نظر کافی میان متخصصان، مسئولان، و مردم انجام شود. این گفتگوهای سرنوشت‌ساز مستلزم بیشترین دقت و اشتراک در به‌کارگیری معانی و تعبیرهاست.

ادامه مطلب
مستندسازی

واژه‌نامه تخصصی مستندسازی و مستندنگاری آثار، بناها و محوطه‌های تاریخی (قسمت اول)

آثار تاریخی موجودیت‌هایی ارزشمند، تکرارناپذیر، و آسیب‌پذیر هستند که سرنوشت آینده آنها در دست نسل حاضر است. از آنجاکه تصمیم‌گیری درباره زندگی آثار تاریخی، از بنا و محوطه گرفته تا محله وشهر تاریخی، مورد توجه گروه‌های ذی‌نفوذ و ذی‌نفع بسیاری است، پیش از هرگونه دخالت در موجودیت بنا، لازم است تبادل نظر کافی میان متخصصان، مسئولان، و مردم انجام شود. این گفتگوهای سرنوشت‌ساز مستلزم بیشترین دقت و اشتراک در به‌کارگیری معانی و تعبیرهاست.

ادامه مطلب