این مقاله به معرفی معماران و استادکارانی می پردازد که به نوعی از دست‌اندرکاران احداث سردر باغ ملی تهران بوده‌اند و البته جای تحقیق بیشتری است