این مقاله به بررسی تاریخچه قلعه صمصام و پل‌های تاریخی کرج می‌پردازد. قلعه صمصمام در سال 1397 توسط شرکت کاخ هدیش پارس مورد مرمت واقع شد که گزارش آن در مقاله جداگانه‌ای ارائه شده است