مستند نگاری،کد بندی و جمع آوری سردر خانه تاریخی حسام لشگر