حفاظت طولانی از آرامگاه دختر امیرکبیر در امامزاده محمد اصفهان در برابر موریانه