تاریخ اجرا :

1398

کارفرما :

اداره سیما و منظر وفضای سبزشهری شهرداری کرج