تاریخ اجرا :

1398

کارفرما :

شهرداری ساوه

معرفی اثر: خانه مقدس زاده که از جمله بناهای شاخص معماری ایرانی اسلامی ساوه به شمار می‌رود با مساحتی به وسعت ١١٠۵ مترمربع عرصه و ۹۵۰ متر مربع اعیانی شش‌ دانگ، یک باب و کلیه حقوق متصوره از خانواده مرحوم مقدس زاده خریداری شده و برای تملک و خرید این خانه ۲۰ میلیارد ریال از سوی شهرداری هزینه داشته است.