تاریخ اجرا : 1398

کارفرما : بخش خصوصی

معرفی اثر : خانه تاریخی پروین اعتصامی که طبق آمارهای محلی قدرتی بیش از هشتاد سال دارد و در همسایگی مسجد قدیمی عبدالنبی نوری قرار دارد. این بنا به لحاظ تاریخی- فرهنگی حائز اهمیت می باشد و یادآور معماری اواخر دوره قاجاریه(معماری تلفیقی) است که در آن شاهد نفوذ معماری نئوکلاسیک غرب در معماری سنتی به جای مانده از عهد صفوی هستیم.این خانه در طی زمان به سه بخش تقسیم شده که بخش شرقی آن در اختیار ایکوموس (شورای بین المللی ابنیه و محوطه های تاریخی)و بخش مرکزی این بنا به شماره 14619 در تابستان 1384 در فهرست آثار ملی ثبت شده است. تهیه طرح احیای بخش غربی نیز در دستور کار این شرکت قرار دارد.