تاریخ اجرا : 1398

کارفرما : اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین