تاریخ اجرا : 1398

کارفرما : بخش خصوصی

معرفی اثر:پس از تخریب خانه تاریخی حسام لشگر تنها سردر ارزشمند آن باقی مانده بود که برای اجرای مجدد جمع آوری گردید.