تاریخ اجرا : 1399

کارفرما : اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان البرز