تاریخ اجرا : 1399

کارفرما : دفتر منطقه ای یونسکو در ایران