تاریخ تهیه طرح : سال 1400

کارفرما : بنیاد فرهنگی و هنری رودکی