تاریخ اجرا : دیماه 99-شهریور 1400

کارفرما : اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان تهران