تاریخ اجرا : سال 1400

کارفرما : سازمان بهشت زهرا(س)