کارفرما : شرکت سیمان تهران

زمان اجرا: در دست اجرا