درنتيجه گسترش زمينه حفظ ونگهداري ميراث فرهنگي درجهان ونياز به مشخص كردن راهبردهاي مشخص براي ارزيابي اهميت و صحت مكانهاي ميراث جهاني، درنوامبر 1994، يك نشست بين‌المللي از متخصصان تشكيل شد. اين جلسه توسط دولت ژاپن و با همكاري نروژ، كانادا، ICOMOS، ICCROM و يونسكو سازمان‌دهي شد. سند صحت نارا با اشاره به منشور ونيز، اين مطلب را بازگو مي‌كند: حفظ ونگهداري ازميراث فرهنگي درتمام شكل‌ها و دوره‌هاي تاريخي خود، ريشه در ارزش‌هاي ميراث دارد. توانايي ما از درك اين ارزشها، تاحدي به ميزان شناخت ما از صحت و سقم منابع اطلاعاتي آنها دارد.
دانش و درك منابع اطلاعات، زمينه‌ي ويژگيهاي اصلي ميراث فرهنگي و معني آنها پيش نيازي است براي ارزيابي تمام جنبه‌هاي صحت و درستي.