این گزارش به بررسی سندی در خصوص میادین شهر تهران در ابتدای قرن حاضر پرداخته و تغییرات صورت گرفته در آنها را از لحاظ نام، وسعت و موقعیت بازخوانی می‌کند. این میادین عبارتند از: میادین سپه، بهارستان، مخبرالدوله، پهلوی، شاهپور، محمدیه، آخر خیابان ماشین، امین السلطان، غله ملکی بلدیه