تاريخي‌گري و ادراك عمومي

قدرت افكار عمومي تحسين برانگيز است امّا در مسايل زيربنايي، قدرت نبايد بدون مسئوليت باشد. شايد اكنون در مرحله‌اي باشيم كه گروه‌هاي محلّي بايد به مالكان، شركت‌هاي توسعه و عمران، و طراحان براي “ساخت بنا هايي كه به نحو مشخصي متعلق به دوران ما هستند دست ياري دهند، اما اين كار بايد همراه با درك و احترام به تاريخ و بافت باشد”.

ادامه مطلب

نماگرایی (فاسادیسم) چیست؟

يکي از مسائلي که نسل ما با آن مواجه است، رونق يافتن رويکرد نماگرايي يا نماگرايي در شهرهايي است که از يکسو در ابعاد فيزيکي خود توسعه يافته و از سويي ديگر بر تراکم جمعيتي آن‌ها افزوده مي‌شود. پديده نماگرايي را معمولاً در ادبيات جهاني اين‌گونه تعريف مي‌کنند که: شکلي از مداخله در بناي تاريخي که تنها نماي ساختمان را حفظ کرده و فضاي پشت نما به‌طور کامل براي تأمين نيازهاي عملکردي نوين و صور جديد معماري، تخريب و بازسازي مي‌شود.

ادامه مطلب